cypres
skype Kinh Doanh 1
skype Kinh Doanh 2
zalo Ms Le Phuong
zalo Thanh Thảo
tieng viet english
call me 0909 988 707 - 0903 221 007
zalo Ms Thanh Hien

banner cypress

Lịch tàu

Lịch tàu

Chuyển hàng nhanh

Chuyển hàng nhanh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty
co-cau-tp-chuc

Đại hội đồng cổ đông:

– Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần bao gồm các chức năng:

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị:

– Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích , quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

– Quyết định chiến lược phát triển của công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.

– Bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tổ chức thanh tra và xử lý những vi phạm nội quy, quy chế và điều lệ.

Giám đốc công ty:

-Điều hành hoạt động hằng ngày của công ty,chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc tổ chức quản lý điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của công ty.

– Giao chỉ tiêu, kế hoạch phê duyệt quyết toán của các bộ phận trực thuộc.

– Ký các báo cáo, văn bản hợp đồng, các chứng từ của Công ty theo sự phân cấp của Điều lệ.

– Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.

-Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty

Bộ phận Sales & Customer service:

– Tổ chức nghiên cứu, phát triển thị trường vận tải biển, giao nhận, khai thác cảng và đại lý.

– Quảng bá hình ảnh, dịch vụ của công ty, tìm kiếm, quan hệ với khách hàng, đàm phán, thỏa thuận cước phí và phương thức vận tải, ký kết hợp đồng.

– Tư vấn cho các nhà quản trị cấp cao về chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh.

– Trực tiếp cung cấp dịch vụ tới khách hàng, quyết định giá cước vận tải container các tuyến.

Bộ phận khai thác:

– Lên lịch tàu.

– Quản lý đội tàu, phân bổ tàu chạy các tuyến, lên kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo khả năng vận tải của đội tàu.

-Gỉai quyết các vấn đề trục trặc phát sinh khi lấy container tại bãi, chuyển tàu…

Bộ phận chứng từ:

            – Chuẩn bị tài liệu, chứng từ để bộ phận khai thác làm thủ tục Hải quan, kiểm tra hàng hóa trước khi bốc hàng lên tàu và đưa hàng ra khỏi kho.

            – Làm các thủ tục liên quan đến thanh toán cho các hợp đồng xuất nhập khẩu.

            – Liên hệ với phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, theo dõi đôn đốc việc thanh quyết toán với khách hàng.

Bộ phận kế toán:

-Quản lý công tác kế toán tài chính của công ty theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty

-Lập các báo cáo phản ánh kết quả kinh doanh của công ty, là căn cứ để tổng kết đánh giá và đưa ra phương hướng giải pháp khắc phục thiếu sót cho giai đoạn tiếp theo